آموزش آشنایی با قطعات الکترونیک

 

دیود

دیود چیست؟ در انگلیسی به معنی دوقطبی الکتریکی، قطعهای است الکترونیکی که جریان الکتریکی را
در یک جهت از خود عبور میدهد و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار بالایی
در حد بینهایت نشان میدهد. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن
میسازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و- به کاتد) آن را آماده کار کنید. دیودها 
از دو نیمه هادی تشکیل شده است و کار آن یکسو کردن جریان در مدار یا تبدیل جریان  ac به dc
است.

بررسی دیود در حالت ایده آل:

چون دیودها در بایاس مستقیم جریان را به راحتی عبور می دهد و در بایاس معکوس جریان بسیار ناچیز
از آن عبور می کند، پس در حالت ایده آل در بایاس مستقیم مانند هادی و در بایاس معکوس مانند عایق
عمل می کند. عملکرد این المان را در حالت ایده آل در بایاس موافق می توان با یک کلید وصل مقایسه کرد .
در بایاس معکوس یک دیود ایده آل مانند یک کلید باز عمل می کند. در شکل زیر دیود ایده آل در بایاس
موافق نشان داده شده است.

بایاس مستقیم

بایاس مستقیم دیود

هم چنین شکل زیر معادل دیود ایده آل در بایاس مخالف نشان داده شده است

بایاس معکوس

بایاس معکوس یود

دسته بندی دیودها:

در دسته بندی اصلی دیودها را به سه قسمت اصلی تقسیم میکنند، دیودهای سیگنال که برای آشکار
سازی در رادیو بکار میروند و جریانی در حد میلی آمپر از خود عبور میدهند، دیودهای یکسوکننده
که برای یکسوسازی جریانهای متناوب بکاربرده میشوند و توانایی عبور جریانهای زیاد
را دارند و بالاخره دیودهای زنر Zener که برای تثبیت ولتاژ از آنها استفاده میشود

انواع دیود ها:

دیود معمولی: این قطعه معمولا سیاه رنگ است با خطی سفید در یک سمت که نشانگر قطب منفی 
است.

دیود زنر: کار این دیودها  یکسو کردن جریان در مدار و تبدیل جریان ac به dc است. دیودهای زنر

داری ولتاژ شکست می باشند. در بایاس موافق مانند یک دیود معمولی یکسوکننده عمل می کند. در

بایاس مخالف تحت ولتاژ خاصی که آن را ولتاژ زنر می نامند دیود ناگهان هادی می شود و جریان را از

خود عبور میدهد. از دیودهای زنر در بایاس معکوس برای تنظیم ولتاژ و ثابت نگه داشتن ولتاژ استفاده می

شود.

نکته: در تست کلیه دیودها فقط اجازه دارند از یک سمت به سمت دیگر راه بدهند . و در روی برد نمی

توان کرد

دیودهای نور دهنده یا LED:

واژه LED از عبارت Light Emitting Diode  به معنای دیود منتشرکننده نور گرفته شده است.

کننده نور گرفته شده است. دیودهای نور دهنده از دو نیمه هادی نوع N و P ساخته شده است. هرگاه این

این المان در بایاس مستقیم قرار گیرد و جریان به اندازه کافی باشد، دیود از خود نور تولید می کند. نور

تولیدی در محل اتصال نیمه هادی های N و P ایجاد می شود. رنگ نور تولیدی به جنس نیمه هادی

های استفاده شده در دیودها بستگی دارد و این دیودها معمولاً دارای نورهایی به رنگ های آبی ، قرمز ،

زرد ، نارنجی، سفید و سبز هستند. نور تولید شده ، نتیجه بعضی از ترکیبات بین الکترونها و حفره ها

می باشد که به صورت پالس های نور ظاهر می شود. لازم به تذکر است که این عمل برای دیودهای

معمولی نیز اتفاق می افتد ولی در این دیودها فرکانس نور تولید شده به اندازه ای است که نور قابل

رؤیت نمی باشد. بیشترین نور در محل اتصال نیمه هادی های نوع N و P تولید می شود زیرا در این

محل، الکترونها و حفره های بیشتری با یکدیگر ترکیب می شوند.

LED

led

دیود زنر

دیود زنر

دیود معمولی

دیود معمولی

تشخیص آند و کاتد و سالم بودن دیود :

به وسیله اهم متر آنالوگ و نیز مولتی متر دیجیتال می توان آند و کاتد دیود را تشخیص داد و نیز به سالم
و یا معیوب بودن آن پی برد

تشخیص آند و کاتد وسالم بودن دیود با استفاده از مولتی متر دیجیتالی :

اغلب مولتی مترهای دیجیتالی دارای وضعیت تست دیود هستند . هرگاه کلید سلکتور مولتی متر دیجیتالی
را در وضعیت تست دیود که با علامت اختصاری دیود معمولی مشخص شده است قرار دهید و دیود به
وسیله مولتی متر در بایاس موافق قرار بگیرد مولتی متر دیجیتالی ولتاژ بایاس دیود را نشان می دهد که
این ولتاژ برای دیودهای سیلیسیومی بین 0.5 تا 0.7 ولت و برای دیودهای ژرمانیومی حدود 0.2 ولت
می باشد. اما اگر دیودها  در بایاس مخالف قرار گیرد ، ولتاژ بایاس مخالف اعمال شده به وسیله مولتی متر
به دو سر آن، توسط مولتی متر نمایش داده خواهد شد. در حالتی که مولتی متر ولتاژ بایاس موافق 
را نشان می دهد ، سیم منفی به کاتد و سیم مثبت به آند متصل است و به این ترتیب می توان آند و کاتد
این المان را تعیین کرد. در صورتی که دیود قطع شده باشد در هر دو وضعیت اتصال مولتی متر به دیود،
روی صفحه نمایش آن ولتاژ باتری داخلی نمایش داده می شود و اگر دیود اتصال کوتاه شده باشد در هر
دو وضعیت اتصال مولتی متر به دیود، روی صفحه نمایش مولتی متر ولتاژ صفر نمایش داده می شود.
تست دیود

شمای فنی

شمای فنی دیود

حرف اختصاری

حرف اختصاری دیود