جزوه آموزش پکیج

آموزش آشنایی با کارکرد و قطعات پکیج

انواع پکیج در بازار:

1) پکیج دیواری
2) پکیج زمینی

پکیج زمینی

آموزش پکیج

پکیج دیواری

آموزش پکیج

انواع پکیجهای دیواری:

1) تک مبدله بدون فن

2) دو مبدله بدون فن

3) تک مبدله فن دار

4) دو مبدله فن دار

نکته: بهترین و کاملترین نوع پکیج دو مبدله فن دار میباشد که هم از لحاظ ایمنی و هم از لحاظ راندمان کار از تمامی مدل ها بهتر میباشد

تفاوت بین پکیجهای فن دار و بدون فن:

در پکیج فن دار دود حاصل از احتراق توسط یک فن مکش میشود و به خارج از محیط رانده میشود اما در پکیج بدون فن دود حاصل از احتراق مانند بخاری به صورت خودکار خارج میشود
تفاوت دیگر این پکیج فن دار و بدون فن این است که در فن دار ابتدا باز بودن مسیر خروج دود چک میشود سپس احتراق صورت میگیرد اما در پکیج بدون فن ابتدا احتراق صورت میگیرد سپس مسیر خروج دود چک میشود

 

تفاوت بین پکیجهای تک مبدل و دو مبدل:

در پکیج های تک مبدل آب مصرفی و آب رادیاتورها هر دو در یک مبدل داغ میشوند اما در پکیجهای دو مبدل آب مصرفی و رادیاتورها در دو مبدل جداگانه داغ میشوند.
تفاوت دیگر آنها این است که در پکیجهای دو مبدل آب مصرفی با حرارت غیر مستقیم داغ میشود و همچنین راندمان کاری این پکیج ها بالاتر و نوسان دمای آب نیز ندارد

نحوه چرخش آب در پکیج های تک مبدل و دو مبدل

آموزش پکیج